DMCA – Digital Millennium Copyright Act

Spoločnosť AdultGamingRoom (ďalej len „spoločnosť“) prijala nasledujúce všeobecné zásady týkajúce sa porušenia autorských práv v súlade so zákonom o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami (Digital Millennium Copyright Act). Adresa určeného agenta, na ktorý sa má upozorniť na nárokované porušenie (ďalej len „určený agent“), je uvedená na konci tejto politiky.

Postup hlásenia porušenia autorských práv

Ak sa domnievate, že materiál alebo obsah, ktorý sa nachádza na webových stránkach alebo v službách spoločnosti alebo k nim pristupuje, porušuje autorské práva, zašlite určenému zástupcovi uvedené oznámenie:

  • Fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka autorských práv, ktoré boli údajne porušené;
  • Identifikácia porušovania diela alebo materiálu;
  • Identifikácia materiálu, o ktorom sa tvrdí, že porušuje autorské práva, vrátane informácií týkajúcich sa umiestnenia materiálov porušujúcich autorské práva, ktoré sa vlastník autorských práv snaží odstrániť, s dostatočnými podrobnosťami, aby spoločnosť mohla nájsť a overiť svoju existenciu;
  • Kontaktné informácie o oznamovateľovi vrátane adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy, ak sú k dispozícii;
  • Vyhlásenie, že oznamovateľ v dobrej viere verí, že materiál nie je povolený vlastníkom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom; a
  • Vyhlásenie pod sankciou krivej prísahy, že poskytnuté informácie sú presné a oznamujúca strana je oprávnená podať sťažnosť v mene vlastníka autorských práv.

Obráťte sa na určeného agenta a požiadajte ho, aby vám zaslal oznámenie o nárokovanom porušení práv na spoločnosť na adrese adultgamingroom@gmail.com