DMCA – חוק זכויות יוצרים של המילניום הדיגיטלי

AdultGamingRoom (“חברה”) נקטה במדיניות הכללית הבאה בנושא הפרת זכויות יוצרים בהתאם לחוק זכויות היוצרים המילניום הדיגיטלי. כתובתו של הסוכן המיועד לקבלת הודעה על הפרת תביעות (“סוכן מיועד”) מופיעה בסוף מדיניות זו.

נוהל לדיווח על הפרת זכויות יוצרים

אם אתה מאמין שחומרים או תוכן השוכנים או נגישים דרך אתרי האינטרנט או השירותים של החברה מפרים זכויות יוצרים, אנא שלח הודעה על הפרת זכויות יוצרים המכילה את המידע הבא לסוכן המיועד להלן:

  • חתימה פיזית או אלקטרונית של אדם המוסמך לפעול בשם בעל זכויות היוצרים שהופרה לכאורה;
  • זיהוי יצירות או חומרים המופרים;
  • זיהוי החומר שנטען כי הוא מפר את הפרסום כולל מידע הנוגע למיקום החומרים המפרים שבעל זכויות היוצרים מבקש להסיר, תוך פירוט מספיק כדי שהחברה תוכל למצוא ולאמת את קיומם;
  • מידע ליצירת קשר אודות ההודעה כולל כתובת, מספר טלפון, ואם קיים כתובת דואר אלקטרוני;
  • הצהרה כי המודיע מאמין בתום לב שהחומר אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכןו או החוק; ו
  • הצהרה שנמסרה בעונש שקר, כי המידע שנמסר מדויק והגורם המודיע מורשה להגיש את התלונה מטעם בעל זכויות היוצרים.

אנא צור קשר עם הסוכן המיועד לקבלת הודעה על הפרת תביעות בגין החברה בכתובת adultgamingroom@gmail.com