18 U.S.C. 2257 הצהרת תאימות לדרישות שמירת רשומות

כל התיאורים הוויזואליים של בני אדם בפועל העוסקים בהתנהלות מינית מפורשת בפועל המוצגת באתר זה הם תיאורים חזותיים של אנשים שהיו בני 18 לפחות כאשר אותם תיאורים חזותיים הופקו.

כל התארים הוויזואליים האחרים המוצגים באתר זה פטורים מדרישות שמירת הרשומות של 18 U.S.C. סעיף 2257 (א) (ג) ו- 28 C.F.R. חלק 75 מכיוון שהתארים החזותיים האמורים נוצרו, הופקו, מיוצרים, פורסמו, שכפלו, שוחזרו או הוצאו מחדש לפני 3 ביולי 1995, הנושא מכיל רק תיאורים חזותיים של התנהגות מינית מפורשת מדומה, או שהנושא מכיל תיאורים של לא מפורשות מינית. עירום. הבעלים והמפעילים של אתר זה אינם תמיד “המפיקים הראשיים” (כפי שמוגדר מונח זה בסעיף 2257 ו / או 28 C.F.R. 75.1 וכו ‘) של כל אחד מהתכנים החזותיים המופיעים באתר זה.